Διακυβέρνηση

Οι εποχές αλλάζουν, η επιστήμη της διοίκησης του αθλητισμού προοδεύει, οι απαιτήσεις σε όλα τα επίπεδα αυξάνονται.
Η ΕΙΟ αξίζει μία διοίκηση η οποία θα διαθέτει το ήθος αλλά και τις γνώσεις να διοικήσει, υιοθετώντας τις Ολυμπιακές αρχές της χρηστής διαχείρισης του αθλητισμού:

Διαφάνεια στους κανόνες:  
Ξεκάθαροι κανόνες, διαθέσιμοι και προσβάσιμοι από όλους.

Χρηματοοικονομική διαφάνεια:
 Διαφάνεια στις δεσμεύσεις, στη διαδικασία υποβολής και αποδοχής προσφορών, ανοιχτές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, υιοθέτηση γενικά αποδεκτών λογιστικών αρχών και έλεγχος από εξειδικευμένο, ανεξάρτητο φορέα.

Διαφάνεια για τους εργαζόμενους:  Ξεκάθαρη περιγραφή των καθηκόντων, αντικειμενικά κριτήρια πρόσληψης, συνεχής αξιολόγηση.

Αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία.

Σαφής διαχωρισμός της πολιτικής και της διαχειριστικής ευθύνης.

Έλεγχος και αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα: σαφής και τακτική υποβολή εκθέσεων από εκλεγμένους και διορισμένους αξιωματούχους.

Ανεξάρτητες πειθαρχικές διαδικασίες.

Ελευθερία
του λόγου και σεβασμός του δικαιώματος έκφρασης.