Στρατηγική

> Έμφαση στο αξίωμα ότι όλα είναι αλληλένδετα.
> Αξιοποίηση διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού.
> Μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.
> Οικονομικός προγραμματισμός – δημιουργία πόρων.

Εκμετάλλευση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Το γενικότερο αντικείμενο του τμήματος είναι η επιστημονικοτεχνική υποστήριξη των ομίλων, των υπηρεσιών και των φορέων Δήμων και Περιφέρειας σε ζητήματα:

1. Σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του ομίλου και της τοπικής ανάπτυξης.

2. Οργάνωσης των πόρων (μέσων) και των διαδικασιών λειτουργίας και διοίκησης.

3. Το Τμήμα αποτελεί το κέντρο συγκέντρωσης και επεξεργασίας των κάθε είδους πληροφοριών που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την αποδοτική υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και για την πορεία των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Ο ρόλος του στις περιπτώσεις αυτές είναι γνωμοδοτικός. Δεν έχει αρμοδιότητες λήψης εκτελεστών από τις λοιπές υπηρεσίες αποφάσεων αλλά μόνον εισηγήσεων προς τα πολιτικά όργανα, και τους φορείς και προτάσεων προς τις υπηρεσίες, μετά από σχετική συνεργασία μαζί τους.

4. Επισήμανση προβλημάτων, διερεύνηση αιτιών, ανάλυση δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης.

5. Εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα εναλλακτικών λύσεων και σχεδίων παρέμβασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Εκτίμηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων των προτεινόμενων λύσεων.

6. Διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς τα πολιτικά όργανα σ’ όλες τις περιοχές άσκησης πολιτικής. Συγκέντρωση του σχετικού υλικού που απαιτείται για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

7. Ανάλυση των επιμέρους ενεργειών κάθε διαδικασίας με σκοπό τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων επίτευξης του ίδιου ή καλύτερου αποτελέσματος (ποιότητα, ποσότητα) με μεγαλύτερη οικονομία πόρων και χρόνου.

8. Συνεργάζεται με τα νομικά πρόσωπα και τις δημοτικές επιχειρήσεις του Δήμου για θέματα προγραμματισμού, ένταξης σε κοινοτικά προγράμματα.

9. Ερευνά για την εξεύρεση πόρων, την ένταξη έργων σε Συγχρηματοδοτούμενα και Εθνικά Προγράμματα.

10. Έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων στη περιοχή του Δήμου που βρίσκεται ο όμιλος και τεκμηρίωσή τους μέσω της συγκέντρωσης στοιχείων και σύνταξης στατιστικών πινάκων, που περιγράφουν την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική κλπ. κατάστασής της. Συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων και οργάνωσής τους σε ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.